Ohutustehnikajuhend

Tööl seisevvõrkude, mõrdade ja nootadega rannapüügil.

Üldeeskirjad

1. Käesolevad eeskirjad on soovituslikud igat tüüpi paatidele, mis töötavad seisevvõrkude, mõrdade või nootadega.

2. Üldine vastutus paatide tehnilise seisukorra, ohutu meresõidu ja töökaitse jm. eeskirjade täitmise eest sätestatakse püügiettevõtte sisekorra eeskirjades.

3. Esmakordselt kutseliste kalapüügi vahenditega töötavad isikuid tuleb tutvustada ohutustehnika juhendiga.

4. Ettevõttejuhil on kategooriliselt keelatud lubada mõrdade ja kastmõrdade ning nakkevõrkudega töötama isikud, kes pole ohutustehnika juhendiga põhjalikult tutvunud.

5. Ettevõttejuht on kohustatud instrueerima töökaitse eeskirjadest kõiki uusi tööle võetud isikuid isiklikult, neile kätte näitama töökohustused ning praktiliste näidete varal selgitama töö ohutut organiseerimist paadis.

6. Keelatud on asetada kergestisüttivaid aineid, määrdeõlisid, vedelkütust jms. paadis olevaile püünistele.

7. Enamohtlikud kohad paadis peavad olema tähistatud.

8. Kõik kalurid, kes töötavad kalapüügiga, nakkevõrkude, mõrdade ja nootadega, peavad oskama ujuda, tundma uppujate päästmise eeskirja ja päästevõtteid.

9. Keelatud on sadamast kalapüügile väljuda, kui on antud tormihoiatus.

10. Keelatud on merele minek ja viibimine sadamapunkti territooriumil alkoholijoobes.

11. Seisevpüüniste paati haalamisel on vaja kasutada selleks ettenähtud tõste ja haalamisseadmeid.

12. Tuleohutus ja töökaitse eeskirjade täitmise eest merel vastutab paadi varem.

Meeskonna komplekteerimine

1. Meeskond peab olema komplekteeritud selliselt, et ta tagaks ohutu meresõidu ja kalapüügi.

2. Paadi juht ja motorist peavad omama paadi suurusele ja mootori võimsusele vastavaid tunnistusi.

3. Ühe inimesega merele minek on keelatud.

Haalamistööd

1. Haalamisel ja paadi seiskamisel tuleb kasutada taimkiust ja sünteetilisest materjalist trosse.

2. Enne haalamist tuleb trossid korralikult vajalikul hulgal paadis valmis panna.

3. Haalamistöödel on keelatud kanda lahtiste hõlmadega või ripnevate otstega tööriietust või olla kaldale või teisele paadile antava trossi või lengi sees.

4. Keelatud on pidurdada paati jalaga, mis liigub inertsiga sadama kai või teise paadi poole.

5. Merel on keelatud haalamine või inimeste üleandmine paadist paati lainetusega üle 2 palli. Üleandmine paadist-paati lubatakse ainult paadi kapteni loal ja otsesel juhendamisel.

Töö päästevahenditega

1. Päästevahendid paadis peavad olema vastavalt nõuetele ja selliselt, et neid oleks igal ajal võimalik koheselt kasutada.

2. Päästevestide arv paadis peab vastama inimese arvule paadis.

3. Keelatud on kasutada päästevahendeid muuks otstarbeks.

4. Iga meeskonna liige peab oskama tegutseda häire „Inimene üle parda” korral.

Loe lisaks – Euroopa käsiraamat Mereõnnetuste vältimine ja kalurite ohutus (2007)

Püüniste merre asetamine, nende teenindamine ja väljavõtmine

1. Iga kutseline kalur, kes võtab otseselt osa püügist, peab hästi teadma oma töökohustusi ning neid täpselt täitma.

2. Nakkevõrkude merre asetamisel tuleb need eelnevalt märjaks kasta.

3. Paadis peab olema kaluril käeulatuses nuga.

4. Võrkude lahti arutamise ajal peab üleparda kummardunud kaluril olema ümberkeha kinnitatud julgestusots, mille teine ots on kinnitatud paadi liikumatu osa külge.

5. Püüniste merre laskmisel on keelatud seista püünise osadel.

6. Kastmõrra merepõhja kinnitamiseks löödavad vaiad peavad olema siledad, ilma murdekohtadeta ja oksteta, et ei oleks noodalina kinni jäämise ohtu.

7. Vaiade merepõhja löömisel on keelatud seista paadi pardal.

8. Nakkevõrkude merrelaskmisel on keelatud võrkude lahtiarutamine liikuvalt paadilt, seda võib teha siis kui paat on täielikult peatunud.

9. Ankrud seisevpüüniste kinnitamiseks tuleb laduda võrdselt paadi mõlemale pardale, et vältida kreeni.

10. Enne ankrute merre laskmist tuleb ankruotsad hoolikalt üle vaadata.

11. Ankrud tuleb paigutada paati selliselt, et ankru käpad oleksid väljaspool paadi parrast ning ankruliinid ei satuks käppade vahele.

12. Ankrute merre heitmisel tuleb tähelepanelikult jälgida nii ankruliini kui ka ankrut, et mitte tõugata ja vigastada teisi meeskonna liikmeid ning vältida ankruliini kinni jäämist paadi või piitade taha.

13. On keelatud astuda merre jooksva ankruliinile või sellest käega kinni haarata.

14. On keelatud seista paadi parda ja ankruliini vahel.

15. On keelatud astuda kastmõrra lappamisel paati lapatud mõrralinale.

16. Lappamisel tuleb paadi pardale tõmmatud kastmõrra pealmine selis tugevasti kinnitada paadi parda külge.

17. Kala väljatõstmisel kastmõrrast ei tohi lappaja paadis olevad kalurid noodalinast kinni hoida väljaspool paadi parrast, kuna lainetuse korral võib lappaja paat paiskuda vastu transport paati ning kalurite käed sattuda kahe teineteise vastu põrkava paadi vahele.